Service
05/23

Pre-Algebra, Algebra I, Algebra II, Geometry, SAT Math болон AP Calculus шалгалтуудад ахлах, болон дунд ангийн сурагчидыг цахимаар болон танхимаар бэлдэнэ. Утас:(571)-842-2410

Tүвших тогтоох болон эхний хичээл ҮНЭГҮЙ ✅ ✨Pre-Algebra, Algebra I, Algebra II, Geometry, SAT Math болон AP Calculus шалгалтуудад ахлах, болон дунд ангийн сурагчидыг цахимаар болон танхимаар бэлдэнэ. ✨Эдгээрт хичээл болон шалгалтанд хүүхдүүд бэлдэж байсан туршлагатай. ✨Утас:(571)-842-2410 холбогдон уу Test scores: ✨AP Calculus AB: 5 оноо ✨SAT MATH II: 800 оноо